กรมทางหลวง ชนบทมอเตอร์เวย์ต้นปี 65

กรมทางหลวง ระยะทาง  กรมทางหลวง เงินเดือน  อธิบดีกรมทางหลวง  กรมทางหลวง ภาษาอังกฤษ  กรมทางหลวงชนบท   เช็คระยะทางกรมทางหลวง

กรมทางหลวง ในชีวิตประจ าวันเรามักจะพบเห็นว่า มีร้านค้าต่าง ๆ วางสิ่งของขายริมถนนจนเห็นว่าเป็นเรื่อง ปกติแต่บางร้านอาจใช้พื้นที่เขตทางหลวงชนบท เช่น ทางเท้า หรือไหล่ทาง เป็นพื้นที่ตั้งขายสินค้า หรือในบาง พื้นที่มีการตากพืชผลทางการเกษตรบนถนนทางหลวงชนบท  กรมทางหลวงชนบทหรือมีการกองวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย ล้ าเข้ามาในไหล่ทาง กรณีเช่นนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายทางหลวงได้ หากผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบท เพราะในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 วางหลักกฎหมายไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง กรมทางหลวง ระยะทาง หรือความไม่สะดวก แก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามมาตรา 72 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

กรมทางหลวง ระยะทาง

 

กรมทางหลวง ระยะทาง

สถานที่บริการทางหลวงบางละมุง เช็คระยะทางกรมทางหลวง เป็นที่พักริมทางขนาดกลาง บริเวณ กม.137+800 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่และทางแยกต่างระดับเขาชีโอน ขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ 38 ไร่ จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นจุดแวะพักหลักเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทาง ซึ่งภายในสถานที่บริการทางหลวงดังกล่าวจะประกอบด้วย กรมทางหลวง เงินเดือน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ที่จอดรถ พื้นที่นั่งพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน สถานีชาร์จประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (Quick Charge) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งนั้น

 

กรมทางหลวง เงินเดือน

กรมทางหลวง เงินเดือน

ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา เป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่ บริเวณ กม.93+750 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) และทางแยกต่างระดับหนองขาม ขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ 59 ไร่ เพื่อเป็นจุดหลักในการแวะพักสำหรับผู้ใช้ทาง อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งภายในศูนย์บริการทางหลวงดังกล่าวจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วนเช่นเดียวกับที่บางละมุง โดยมีศูนย์ปฐมพยาบาล หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนผู้ใช้ทาง

 

อธิบดีกรมทางหลวง

อธิบดีกรมทางหลวง

ขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายของเอกชนระยะเวลา 32 ปี รวมสองโครงการจะอยู่ที่ราว 6.1 พันล้านบาท ส่วนผลประมาณการรายได้ของทั้งสองโครงการ ยังพบว่าโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา (ช่วงชลบุรี-พัทยา) จะมีรายได้ตลอดสัญญา 30 ปี รวม 1 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง (ช่วงพัทยา-มาบตาพุด)  กรมทางหลวง ภาษาอังกฤษจะมีรายได้ตลอดสัญญา 30 ปี กว่า 5.2 พันล้านบาท กรมทางหลวง

เครดิต  bangkokbiznews.com