การออมเงินธนาคารออมสินชวนคนไทยจุดพลังการออม

สูตรการออมเงิน , ประโยชน์การออมเงิน , การออมเงิน คือ , ตารางการออมเงิน , รูปแบบการออมเงิน 5 ประเภท , การออมเงินของ นักเรียน , 10 วิธีการออมเงิน , การออมเงินเพื่ออนาคต

การออมเงินพร้อมร่วมกิจกรรมการออมในเดือนแห่งการออม ธนาคารออมสินชวนคนไทยร่วมจุดพลังการออมด้วย สูตรการออมเงิน“มหกรรมการออม GSB Savings Festival” กับกิจกรรมการออมแรกฝากเงิน 500 บาท ขึ้นไปรับกระปุกรถตู้ Social Bank (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน ของมีจำนวนจำกัด)

รายละเอียดกิจกรรม
คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาการลงทะเบียน และฝากเงิน :

ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) ถึง 30 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวน

ระยะเวลาการรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขต่อการจอง 1 สิทธิ

ระยะเวลาลงทะเบียนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ ผ่าน เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ ผ่าน Line Official : GSB Society

ผู้ลงทะเบียนสำเร็จประโยชน์การออมเงิน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ มาติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป และรับกระปุกรถ Social Bank ตามวันที่ และสาขาที่ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางการฝากเงิน : ผู้ฝากเงินสามารถฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
5.1 ธนาคารออมสินสาขา
5.2 เครื่องรับฝากเงิน (ADM)
5.3 Application MyMoการออมเงิน

10 วิธีการออมเงิน

ทั้งนี้ การฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงิน (ADM) และ Application MyMo  ผู้ฝากเงินต้องนำหลักฐานการฝากเงินมาแสดงเพื่อรับกระปุกรถออมสินที่ธนาคารออมสินสาขาด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ์

ข้อกําหนด และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ธนาคารออมสินสาขา (“ผู้ลงทะเบียน”) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

ธนาคารเปิดรับฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565

ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วนการออมเงิน คือ โดยเลือกจังหวัด สาขา วันที่ต้องการเข้ารับบริการตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิ ได้ 1 สิทธิ เท่านั้น

ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ๆ

ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียน ก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ

เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 กับธนาคาร

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน เพื่อรับกระปุกออมสินการออมเงินของ นักเรียน ในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขการฝากเงิน

การออมเงิน

การออมเงินเพื่ออนาคต

ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และสามารถแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น

ผู้ฝากสามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา หรือผ่าน Mobile Banking (MyMo) หรือ เครื่องรับฝากเงิน ADM (Automatic Cash Deposit Machine)

ผู้ฝากต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จเท่านั้นตารางการออมเงิน มาติดต่อขอฝากเงิน ตามวันที่ และสาขา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 หากมาติดต่อฝากเงินไม่ตรงตามวันที่ สาขา และช่องทางที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการรับกระปุกออมสิน (เจ้าของบัญชีเงินฝาก ไม่จำเป็นต้องมาฝากด้วยตนเอง สามารถนำสมุดบัญชีและหลักฐานการจองสิทธิ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เช่น แม่ฝากเงินและรับกระปุกแทนลูกได้)

จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงื่อนไขการรับฝากเงินแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษดิจิทัล (สลากดิจิทัล : Digital Salak on MyMo) การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย

เงื่อนไขการรับกระปุกออมสิน

ผู้ฝากสามารถติดต่อรับกระปุกตามวันที่ รูปแบบการออมเงิน 5 ประเภท และสาขา ที่ระบุไว้ที่ภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 (กรณีไม่สามารถมารับกระปุกตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิเท่านั้น โดยผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี หรือหลักฐาน

การฝากเงิน)

ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวการออมเงิน

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก money.kapook.com

 

ข่าวแนะนำ