ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้

ยอดขาย  รายงานยอดขาย ภาษาอังกฤษ  ยอดขายดี ภาษาอังกฤษ  ยอดขาย คือ  ยอดขายของบริษัท ภาษาอังกฤษ  ยอดขาย ภาษาอังกฤษ บัญชี  ยอดขาย ภาษาอังกฤษ panti  ทำยอดขาย ภาษาอังกฤษ  ยอดขายทั้งหมด ภาษาอังกฤษ

 

ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้ (1)

ยอดขาย ในปี พ.ศ. 2562 กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะรายงานยอดขาย ภาษาอังกฤษเลี้ยงมีปริมาณ 22,509 ตันและมูลค่า 5,609 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และ 5.0ตามลำดับ เนื้อที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศประมาณ 80,092 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2ผลผลิตเฉลี่ย 281 กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 (ตารางที่ 1) เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2 – 3 เดือน ทำให้ใช้ระยะเวลาเลี้ยงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้น โดยแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่สำคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรีฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์และสุพรรณบุรีสำหรับประมาณการฟาร์มเลี้ยงยอดขายดี ภาษาอังกฤษ กุ้งก้ามกรามปี

ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้ (2)

รายงานยอดขาย ภาษาอังกฤษ

ยอดขาย คือพ.ศ. 2562 มีจำนวน 5,562 ฟาร์ม โดยเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) เมื่อสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2562จำนวน 1,433 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 25.8 ของฟาร์มทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม537 ฟาร์ม ราชบุรี483 ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา 116 ฟาร์มกาฬสินธุ์ 116 ฟาร์ม สุพรรณบุรี 115 ฟาร์ม และกาญจนบุรี41 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 37.5 33.7 8.1 8.1 8.0 และ 2.9 ของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง ตามลำดับส่วนอีกร้อยละ 1.7 อยู่ยอดขายของบริษัท ภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อุดรธานีพิษณุโลก ชลบุรีสมุทรปราการ ลพบุรีเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสตูล (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัย

ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้ (3)

ยอดขายดี ภาษาอังกฤษ

ยอดขาย ภาษาอังกฤษ บัญชี และพัฒนาประมงน้ำจืด)2. สถานการณ์ราคาราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามขนาดกุ้งออกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ราคากิโลกรัมละ 478 341 และ 208 บาท ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 กุ้งทุกขนาดราคาปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.2 11.2 และ 21.5ตามลำดับ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามขนาดเล็กราคาเฉลี่ยปรับลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรประสบ ยอดขาย ภาษาอังกฤษ panti ปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและต้องจับกุ้งขายก่อนกำหนด จึงส่งผลให้กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดน้อยลงและกุ้งที่จำหน่ายในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในภาคกลาง ส่วนใหญ่จำหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบคัดแยกขนาด

ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้ (4)

ยอดขาย คือ

ทำยอดขาย ภาษาอังกฤษสำหรับราคาเฉลี่ยกุ้งก้ามกรามขนาด 20-30 ตัว/กก. 31-40 ตัว/กก. และ 40 ตัวขึ้นไป/กก. ที่เกษตรกรขายได้ในปี พ.ศ. 2562 ราคากิโลกรัมละ 214 163 และ 142 บาท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2561ราคากุ้งทุกขนาดปรับลดลง ร้อยละ 11.6 5.8 และ 4.1 ตามลำดับ (สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี) ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์จำหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบคละขนาด ราคาประมาณ 250 บาทต่อกิโลกรัม(สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์)3. สถานการณ์การค้า3.1 การส่งออกการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยไปยังตลาดต่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณ 1,962.7 ตัน มูลค่า 215.5ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2561

ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้ (5)

ยอดขายของบริษัท ภาษาอังกฤษ

ยอดขายทั้งหมด ภาษาอังกฤษปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และ4.3 ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ร้อยละ66.4 กุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น ร้อยละ 31.3 และกุ้งก้ามกรามมีชีวิต ร้อยละ 2.3ตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามมากที่สุดของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562คือ จีน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาเป็นเมียนมาร์ร้อยละ 25.1 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 14.4 มาเลเซีย ร้อยละ 5.0ฮ่องกง ร้อยละ 3.1 เวียดนาม ร้อยละ 2.9 บาเรนห์ ร้อยละ 2.9 และประเทศอื่นๆ อีกร้อยละ 11.0ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็งส่งออกไปยังจีน ร้อยละ53.6 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 21.7 ฮ่องกง ร้อยละ4.7 บาเรนห์ ร้อยละ 4.3 นิวซีแลนด์ ร้อยละ 3.1เวียดนาม ร้อยละ 3.1 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 9.5 ยอดขาย

 

ขอบคุณเครดิต          mitihoon

ข่าวแนะนำ