เศรษฐกิจ ไทย ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566

เศรษฐกิจ ไทย เศรษฐกิจไทยล่าสุด  เศรษฐกิจไทย 2566  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทย 2023  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 

 

เศรษฐกิจ ไทย

 

เศรษฐกิจ ไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8ในปี 2566 จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและสถานการณ์เงินเฟ้อที่คลี่คลายลง อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักอย่างใกล้ชิด”เศรษฐกิจไทยล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566แถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0  (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.3)

 

เศรษฐกิจ ไทย

เศรษฐกิจไทยล่าสุด

โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.2 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.0 ถึง 8.5) ขณะที่ปริมาณการนำเข้าและบริการคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.9 ถึง 7.4) ทั้งนี้ การผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ปรับดีขึ้น เศรษฐกิจไทย 2566ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและภายในประเทศสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 6.9 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.7 ถึง 7.2) และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.0 ถึง 4.5)

เศรษฐกิจไทย 2566

สำหรับในปี 2566 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3 ถึง 4.3) เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 27.5 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 147 ต่อปี ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าจะชะลอลงตามการชะลอลงของอุปสงค์ประเทศคู่ค้าสำคัญ

 

เศรษฐกิจ ไทย

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.1 ถึง 0.9) สำหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 ถึง 4.0) ตามรายได้ภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น โดยบทบาทของนโยบายการคลังจะยังมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุปและช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 ถึง 4.1) จากความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มกลับมาดีขึ้น

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป

ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 ถึง 3.3) ปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 1.0 – 3.0 เนื่องจากราคาพลังงานโลกที่ลดลง ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุล 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 1.0 ของ GDP) ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมีทั้งปัจจัยสนับสนุน อาทิ ภาคการท่องเที่ยวที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้มากกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน

 

เศรษฐกิจ ไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565

ตามแนวทางการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลจีน และปัจจัยเสี่ยง อาทิ 1)ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลัก เศรษฐกิจไทย 2023โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 2) ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และ 3) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เศรษฐกิจ ไทย

ขอบคุณเครดิต    playergta.com

 

ข่าวแนะนำ