แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 ขึ้นเวทีปาฐกถา เกษตรเข้มแข็ง

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565  ทิศทางเศรษฐกิจโลก 2565  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2566  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 gdp  เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน 2565  แนวโน้ม เศรษฐกิจไทย 2565 สภาพัฒน์  ข่าวเศรษฐกิจโลก 2565  เศรษฐกิจโลก 2022  เศรษฐกิจโลกวันนี้  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทย 2565 ล่สุด  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป

 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเวทีใหญ่สัมมนา Year End ประจำปี แถลงบททิศทางเศรษฐกิจโลก 2565สรุปภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 “Go Together Better Thailand เกษตรเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแกร่ง” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “เกษตรเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแกร่ง” และมอบโล่ให้แก่เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ดีเด่น ณ สโมสรทหารบกแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2566 กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาโดยสรุปว่า ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แม้ว่า GDP ภาคเกษตรจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.5 ของ GDP ทั้งประเทศ

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 ขึ้นเวทีปาฐกถา เกษตรเข้มแข็ง (1)

ทิศทางเศรษฐกิจโลก 2565

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 gdpแต่ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ภาคเศรษฐกิจอื่น โดยมีเนื้อที่ทางการเกษตร 149.25 ล้านไร่ คิดเป็นสัดเศรษฐกิจไทย 2565 ล่สุดส่วนร้อยละ 46.5 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ มีสัดส่วนแรงงานภาคเกษตรประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศ และที่สำคัญ ภาคเกษตรเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี โดยในช่วงเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน 2565 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.39 ล้านล้านบาทต่อปี และมีดุลการค้าเกินดุลเฉลี่ย 8.6 แสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นทางรอด ช่วยรองรับและโอบอุ้มเศรษฐกิจไทยในวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 ขึ้นเวทีปาฐกถา เกษตรเข้มแข็ง (2)

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2566

แนวโน้ม เศรษฐกิจไทย 2565 สภาพัฒน์เป็นแหล่งรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากภาคเศรษฐกิจอื่น ช่วยบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ประเทศประสบปัญหา  ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันการขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตต่าง ๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ กุญแจสำคัญ คือ ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดข่าวเศรษฐกิจโลก 2565โซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง แน่นอนว่า ประเทศไทยจะแข็งแกร่งไม่ได้ ถ้าภาคเกษตรไม่เข้มแข็ง เพราะภาคเกษตร คือ รากฐานวิถีชีวิตของสังคมไทย และเกษตรกร เป็นอาชีพที่ผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 ขึ้นเวทีปาฐกถา เกษตรเข้มแข็ง (3)

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 gdp

เศรษฐกิจโลก 2022มีผลต่อระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศ ดังนั้น มาร่วมมือกัน สร้างรากฐานภาคเกษตรไทยให้เข้มแข็ง เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งไปด้วยกัน” ดร.เฉลิมชัย กล่าวด้านนายฉันทานท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า งานสัมมนาในวันนี้ นอกจากมีการเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่เกษตรไทยเข้มแข็ง” มีผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายสุพจน์ โคมณี เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ นางสาวนัยนา ยังเกิด บุคคลที่เปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตร นายนิพนธ์ พิลา ผู้ประกอบการ และนายสันติภาพ เศรษฐกิจโลกวันนี้จุลิวัลลี ผู้สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด โดยมีนายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแล้ว สศก. อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ว่าขณะนี้ สศก.

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565 ขึ้นเวทีปาฐกถา เกษตรเข้มแข็ง (4)

เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน 2565

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันในชื่อ “บอกต่อ” ซึ่งจะบอกให้เกษตรกรได้ทราบว่า จะสามารถขอรับปัจจัยการผลิต ขอรับบริการตรวจและรับรองต่างๆ ได้ที่ไหน อย่างไร รวมเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุปถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ สถานการณ์การผลิต ราคาสินค้าเกษตร และสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยจะพัฒนาแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและภาคเกษตรสำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยสาขาพืช สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัว ขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาประมงหดตัว ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน คือ ปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีมากกว่าปีที่ผ่านมา แนวโน้มเศรษฐกิจโลก 2565

 

ขอบคุณเครดิต              isranews

 

ข่าวแนะนำ