ยอดขาย กุ้งบ่ออ สร้างรายได้

ยอดขาย ในปี พ.ศ. 2562 กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะรายงานยอดขาย ภาษาอังกฤษเลี้ยงมีปริมาณ 22,509 ตันและมูลค่า 5,609 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และ 5.0ตามลำดับ เนื้อที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศประมาณ 80,092 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2ผลผลิตเฉลี่ย 281 กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 (ตารางที่ 1) เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้ง